Niniejszy regulamin statuuje zasady sprzedaży usług za pośrednictwem strony: https://wiktoriaflorek.pl świadczonych przez Wiktorię Florek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wiktoria Florek, Carrer d’Alemanya 43, 2-2, 0801 Sabadell, Hiszpania NIP: 10242511J

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych określeń:

 1. Dane kontaktowe: Wiktoria Florek, wflorek@hotmail.com, adres: ul. Carrer d’Alemanya 43, 2-2, 0801 Sabadell, Hiszpania.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Miejsce realizacji zamówienia – online poprzez ustalony wspólnie przez
  Kupującego i Sprzedającego komunikator.
 6. Płatność–metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
 7. Prawa konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 poz. 287 t.j. z późn. zm.)
 8. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość sesji on-line, która może być
  przedmiotem zamówienia, a która podana jest w na Serwisach Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 9. Przedmiot umowy – usługi będące przedmiotem umowy.
 10. Sprzedający: Wiktoria Florek, Carrer d’Alemanya 43, 2-2, 0801 Sabadell, Hiszpania NIP: 10242511J
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 12. Serwis/Serwisy: strony internetowe należące do Wiktorii Florek: https://wiktoriaflorek.pl  przy czym określenie to może być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
 13. Termin realizacji – ustalony między Kupującym a Sprzedającym termin realizacji usługi.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem kontaktu ze Sprzedającym oraz płatności określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania zamówienia, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 15. Zamówienie „Do uzgodnienia” – oświadczenie woli Kupującego stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy.

2 Warunki ogólne

 1. Usługi oferowane przez Wiktorię Florek nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Usługa nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu nauk medycznych, nie obejmuje ona porad ani sugestii dotyczących procesu leczenia, w szczególności o jakich mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, tekst jedn. z późn. zm.) czy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, tekst jedn. z późn. zm.). W przypadku konieczności ustalenia formy procesu leczenia Kupujący ustala ją z właściwym lekarzem.
 2. Wiktoria Florek zobowiązuje się do realizowania programu zgodnie z indywidualnym planem działania; odbywania sesji oraz konsultacji mailowych, telefonicznych, przez Internet i osobistych; bieżącego omawiania postępów Uczestnika; niezwłocznego odpowiadania ma maile Uczestnika, nie później niż w ciągu 48 godzin od ich otrzymania, z przyczyn technicznych lub losowych czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu.
 3. Wiktoria Florek oświadcza, że posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju usług oraz dołoży należytej staranności w wykonywaniu powierzonego mu zlecenia.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o obowiązku podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
 5. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Wiktorią Florek następuje poprzez wybór Zamówienia na stronie internetowej:https://wiktoriaflorek.pl  lub na skutek indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym w drodze ofertowej, przy czym szczegółowy tryb został określony w §4 Regulaminu.
 6. Cena Usługi widoczna w Serwisach podana jest w polskich złotych i zawiera podatek od towarów i usług (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia „Do uzgodnienia”, Kupujący zostanie poinformowany po wysłaniu zapytania ofertowego do Wiktorii Florek po wyborze odpowiedniej opcji w Serwisie. Ostateczna kwota Zamówienia zostanie ustalona w korespondencji z Kupującym przed zawarciem umowy.
 7. Wszelkie terminy realizacji usług liczone są zgodnie z ustaleniami Kupującego ze Sprzedającym, z uwzględnieniem zakresu usług, o jakim mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 8. Płatności są realizowane poprzez przelew na rachunek bankowy ING Wiktorii Florek lub za pośrednictwem operatorów płatności: Revolut, Stripe i PayPal. 

3 Zakres usług świadczonych przez Wiktorię Florek.

Wiktoria Florek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy następującego rodzaju usługi:

 • Wydarzenia online
 • 60-minutowa konsultacja wstępna
 • Sesje coachingowo-terapeutyczne (120 minut lub 75 minut)
 • 90-minutowa sesja „Moje Powołanie” 
 • Programy rozwojowo-biznesowe
 1. Wyboru usługi dokonuje Kupujący poprzez wybór opcji „Zamawiam” lub „Do uzgodnienia”, dostępnej w Serwisie, o czym mowa w §4 Regulaminu.
 2. W ramach ww. usług Wiktorii Florek może oferować korzystanie z platformy e-learningowej. Korzystanie z platformy e- learningowej nie jest ograniczone ilością godzin, co oznacza, że Kupujący ma prawo dożywotnio do korzystania z platformy stosownie do swoich chęci i możliwości czasowych.
 3. Program rozwojowy Wiktorii Florek rozpoczynają się z chwilą podpisania umowy i uregulowania całości opłaty za program lub z chwilą opłacenia pierwszej raty, chyba że Kupujący nie wyrazi zgody na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi zawarte w §4 ust. 6 Regulaminu. Wówczas kurs rozpoczyna się po upływie 14 dni. Program kończy się z chwilą odbycia ostatniego ustalonego spotkania. 
 4. Zgoda na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi powoduje rozpoczęcie trwania programu Wiktorii Florek, a w tym Szkoły Wiktorii Florek i kończy z chwilą zakończenia programu, tj. po odbyciu ostatniego ustalonego spotkania.
 5. Sesje, odczyty i programy odbywają się przez Internet, przy użyciu aplikacji Zoom, w godz. 10.00-15.00 od poniedziałku do piątku.
 6. W czasie sesji, odczytów i programów, Kupujący i Wiktoria Florek, omawiają szczegóły współpracy, w szczególności w celu określenia, na co Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę w celu osiągnięcia najlepszych efektów po zakończeniu programu.

4 Zawarcie umowy i realizacja

 • Procedura zawarcia Umowy z Wiktorią Florek odbywa się w dwojaki sposób: poprzez wybór opcji Zamawiam lub Zamawiam „Do uzgodnienia”.
 • Wiktoria Florek zastrzega, że opcje „Zamawiam” lub „Do uzgodnienia” będą przypisane do poszczególnych usług, wobec czego Kupujący nie ma możliwości wyboru opcji „Do uzgodnienia” dla Usług objętych opcją „Zamawiam” i nie ma możliwości wyboru opcji „Zamawiam” dla Usług objętych opcją „Do uzgodnienia”.
 • W przypadku wyboru opcji Zamawiam, Kupujący zostanie przekierowany do odpowiedniego formularza zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia Wiktoria Florek niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej, udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez Wiktorię Florek zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym a Wiktorią Florek.
 • W celu skutecznego złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu,
 • wybór konkretnej usługi,
 • ustalenie terminu realizacji zamówienia,
 • dokonanie płatności.
 • W przypadku wyboru opcji „Do uzgodnienia” Kupujący składa zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy, zawierającą określenie rodzaju usługi i ceny za jej świadczenie. Doskutecznego zawarcia umowy wymagane jest zaakceptowanie oferty przez Kupującego.
 • Do skutecznego złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówienia lub Zamówienia „Do uzgodnienia”, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, że:
 • zapoznał się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
 • został poinformowany, że w przypadku działania jako Konsument, rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie wykonanie prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, spowoduje obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, na co wyraża zgodę;
 • utraci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wiktoria Florek wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wiktoria Florek utraci prawo odstąpienia od umowy, na co wyraża zgodę;
 • zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
 • Brak zgody na warunki wskazane w ust. 6 uniemożliwia skuteczne zawarcie umowy lub otrzymanie oferty świadczenia usług.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treśc i zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

5 Przełożenie sesji lub konsultacji

 1. Sprzedający wskazuje, że w odniesieniu do sesji indywidualnych.
  • Kupujący może przełożyć sesję lub konsultację na inny wskazany termin nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji,
  • W przypadku niestawienia się na sesję lub konsultację oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, dana sesja lub konsultacja uznawana jest za odwołaną i nie ma możliwości jej przełożenia na inny termin,
  • Jeżeli sesja lub konsultacja zostanie przerwana z przyczyn technicznych leżących po stronie Kupującego, nie ma możliwości przełożenia jej na inny termin.
 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o jakich mowa w ustępie 1 powyżej, Kupujący nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów za sesję.
 3. Sprzedający zaznacza, że powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o jakim mowa w §11 Regulaminu.

6 Prawa autorskie 

 1. Wszelkie przekazane Klientowi w dowolnej formie materiały szkoleniowe, zlecone do opracowania ćwiczenia i zadania są łącznie określane jako „Materiały Szkoleniowe”. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Materiałów Szkoleniowych przysługują wyłącznie Sprzedającemu. Ponadto, Sprzedający jest wyłącznym właścicielem Know-how związanego z Programem, które stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane „Know-how do Programu”). 
 2. Sprzedający udziela niniejszym Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów Szkoleniowych oraz z Know-how do Programu na terytorium Polski, wyłącznie na własny użytek związany z udziałem w Programie, na czas udziału w Programie. 
 3. Klient nie może z Materiałów Szkoleniowych usunąć imienia i nazwiska Sprzedającego oraz noty copyright. 
 4. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego nie może udzielać sublicencji na Materiały Szkoleniowe i Know-how do Programu jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności nie może udostępniać otrzymanych Materiałów Szkoleniowych, ani Know-how o Programie innym przedsiębiorcom, trenerom personalnym i innym coachom. 
 5. Klient nie może korzystać z Materiałów Szkoleniowych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności Klient nie może kopiować, modyfikować, przerabiać, rozpowszechniać, opracowywać, udostępniać Materiałów Szkoleniowych w całości ani w części. 
 6. Bez pisemnej zgody Sprzedającego, Klient nie może tworzyć innych utworów na podstawie Materiałów Szkoleniowych i Know-how do Programu, ani wykorzystywać ich w innych utworach w całości albo w części. 
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej umowy, Sprzedający może żądać od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia praw autorskich Organizatorowi przysługują dodatkowo roszczenia na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku naruszenia Know-how do Programu Organizatorowi przysługują dodatkowo roszczenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7 Poufność 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności co do wszelkich informacji związanych z Klientem, które powziął w ramach Programu oraz treści wszelkich rozmów z Klientem oraz jego współpracownikami w ramach Programu. 
 2. Prowadzący nie dzieli się żadnymi informacjami uzyskanymi od Klienta w trakcie trwania Programu i danymi Klienta z osobami trzecimi, zarówno w czasie trwania Programu jak i po jego zakończeniu. 
 3. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszej umowy, Klient może żądać od Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia poufności informacji dotyczących przedsiębiorstwa Klienta, Klientowi przysługują dodatkowo roszczenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8 Reklamacje

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Wiktorii Florek względem Kupującego, jeżeli sprzedana Usługa posiada wadę (rękojmia) zostały określone w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Wiktoria Florek zobowiązana jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową przy zachowaniu należytej staranności, natomiast zamówiony Produkt dostarczyć bez wad.
 1. Kupujący posiada możliwość złożenia reklamacji: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wflorek@hotmail.com oraz pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Wiktoria Florek, Carrer d’Alemanya 43, 2-2, 0801 Sabadell, Hiszpania.
 2. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wiktorię Florek. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Wiktorię Florek następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Wszystkie informacje zawarte są na stronie https://wiktoriaflorek.pl terms

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Kupującego będący konsumentem na prawo skontaktować się z Wiktorią Florek w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, w tym informacji z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U z 2016 poz. 1823 z późn. zm.).

11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem § 9 ustęp 2 Konsument, który zawarł umowę w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poradniaholistyczna.pl,
  b. pisemnie (korespondencyjnie) na adres Wiktoria Florek, Carrer d’Alemanya 43, 2-2, 0801 Sabadell, Hiszpania.
 1. Sprzedający wskazuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Wiktoria Florek wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wiktoria Florek utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wiktorię Florek o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zgoda Konsumenta będzie każdorazowo udzielania poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru przy składaniu Zamówienia lub Zamówienia „Do uzgodnienia”.
 3. Przykładowywzórformularzaodstąpieniaodumowyzawartyjestwzałączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
 • dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Wiktoria Florek wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Kupującego będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 1. Wiktoria Florek ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wiktoria Florek dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 2. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

12 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na podany adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie https://wiktoriaflorek.pl terms, do której link znajduje się dodatkowo w podsumowaniu zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.